THÔNG TIN GIỜ HỌC
22/10/2020 - Lượt xem: 16009

Từ học lỳ I, năm học 2020 - 2021 giờ học và giờ thi tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được quy định cụ thể như sau: 

I. GIỜ HỌC LÝ THUYẾT VÀ THÍ NGHIỆM /THỰC HÀNH 

Media/2_sviuh/Images/e8efd98f-1/hinh-1.png

 

II. GIỜ THI LÝ THUYẾT VÀ THI TRẮC NGHIỆM, TRỰC TUYẾN

Media/2_sviuh/Images/hinh-2.png