Chọn mã khác
Nếu sinh viên chưa khai báo SĐT trong phần Đề xuất cập nhật thông tin, Vui lòng cập nhật SĐT trước khi sử dụng chức năng này.